Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Atelier de Pijp

De individuele schrijftraining vindt plaats op afspraak. Hiervoor is geen inschrijfformulier nodig. De Startersaanbieding is een voordelige manier om het schrijfproces direct goed aan te vangen, en daarom alleen geldig voor nieuwe studenten. Bij het afnemen van de Startersaanbieding is de volledige som invorderbaar vanaf 24 uur voor de eerste afspraak, tenzij voor die tijd afgezegd.Voor de afgesproken uren ontvang je een factuur.

De cursusbijeenkomsten vinden plaats conform het cursusrooster dat je gemaild hebt gekregen. Indien lessen van de cursus door afwezigheid van de docent niet doorgaan, worden deze zo spoedig mogelijk ingehaald op een in overleg met de deelnemers vast te stellen datum. Is de cursist onverhoopt verhinderd op de dag dat een les wordt ingehaald, dan heeft de cursist recht op restitutie van een evenredig deel van het cursusgeld.

Met het verzenden van het inschrijfformulier heeft de cursist zich verplicht tot betaling van het volledige cursusgeld, zoals dat per cursus vermeld staat. Een factuur voor het cursusgeld ontvangt men per mail. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus dient Atelier de Pijp de betaling per bank te hebben ontvangen. Heeft de cursist zich minder dan twee weken van tevoren ingeschreven, dan dient het cursusgeld per ommegaande te worden voldaan. Contante betalingen zijn niet mogelijk.

Annuleren kan tot twee weken voor het begin van de cursus. Cursisten zijn dan € 18,- administratiekosten verschuldigd, waarvoor men per mail een factuur ontvangt. Later is annuleren niet meer mogelijk en blijft het cursusgeld volledig invorderbaar.
Annuleren binnen 14 dagen nadat de aanmelding is verzonden is kosteloos, met dien verstande dat dit uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus gebeurt. In het geval van een aanmelding later dan twee weken voor aanvang van de cursus zijn € 18,- administratiekosten verschuldigd, mits een annulering uiterlijk 48 uur voor aanvang van de cursus plaatsvindt. Annuleren is niet meer mogelijk nadat de eerste cursusbijeenkomst reeds heeft plaatsgevonden. Dit houdt tevens in dat het deelnemen aan de cursus, zelfs al is dit maar een sessie of een redactiemoment, in alle gevallen geldt als inschrijving, zelfs als het inschrijvingsformulier niet is in gevuld, tenzij docent en student schriftelijk overeengekomen zijn dat een proefles mocht worden gevolgd.

Atelier de Pijp behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren indien het aantal inschrijvingen achterblijft bij de verwachtingen. Als dat het geval is ontvangt de cursist daarover zo spoedig mogelijk bericht, doch altijd voor geplande aanvang van de cursus. Alle reeds betaalde bedragen m.b.t. de geannuleerde cursus worden in dat geval volledig gerestitueerd. Als zich teveel mensen aanmelden vormt Atelier de Pijp zo mogelijk, en in overleg met de cursisten, een 2e groep op een ander tijdstip. Indien wij niet genoeg cursisten kunnen plaatsen op de alternatieve tijd, geldt: wie eerst komt, wie eerst maalt.

Annuleringen of wijzigingen kunnen via e-mail (info@frankgunning.nl) worden doorgeven. De factuur voor de administratiekosten vormt het bewijs van annulering. Als de administratiekosten niet van toepassing zijn, ontvangt de cursist een bevestiging van annulering per e-mail.
Indien wij de betaling op de dag van de eerste cursusbijeenkomst niet hebben ontvangen, blijft de overeenkomst met Atelier de Pijp en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichting onverminderd van kracht en kan de cursist slechts tot de cursus worden toegelaten op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.

Er bestaat geen recht op restitutie voor niet gevolgde lessen of wanneer de cursus uit eigen beweging voortijdig wordt onderbroken. Ook indien er sprake is van overmacht, is dit voor eigen risico van de cursist. De docent heeft ten allen tijde het recht een cursist deelname tot de cursus te ontzeggen als deze (bijvoorbeeld als gevolg van alcohol- of drugsgebruik) naar de inschatting van de docent de lessen verstoort of anderszins het leerrendement van medecursisten verminderd. Dit geeft geen recht op restitutie.

Heeft de cursist om een van voornoemde redenen recht op restitutie van gelden, dan worden deze binnen twee weken terugbetaald, indien van toepassing na aftrek van administratiekosten. Terugbetaling vindt plaats op het bankrekeningnummer waarvan wij de betaling hebben ontvangen.

Met ondertekening of verzending per mail van het inschrijfformulier verklaar de cursist zich akkoord met deze voorwaarden en met opname van zijn/haar persoonsgegevens in het bestand van Atelier de Pijp en met vermelding van zijn/haar contactgegevens op de groepslijst.

Atelier de Pijp behandelt alle persoonsgegevens vertrouwelijk en zal deze nooit verstrekken aan andere personen of organisaties. Ook alle informatie van persoonlijke aard en de artistieke producten die de cursist in de lessen inbrengt, worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden, behoudens de uitdrukkelijke wens of toestemming van de betreffende cursist.

Atelier de Pijp
Quellijnstraat 27A
1072 XN, Amsterdam
info[at]frankgunning.nl
Kamer van Koophandel Amsterdam, nr. 34342364 0000

Welkom bij WordPress. Dit is je eerste bericht. Bewerk of verwijder het, start dan met schrijven!